Privacy Policy

XIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
2. Usługodawca, jako administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Usługodawca, jako administrator danych osobowych zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133, pozycja 883) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, pozycja 1204), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji lub usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
4. Baza danych osobowych prowadzona przez Portal została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133, pozycja 883).
5. Przetwarzanie danych osobowych, za zgodą Użytkowników, będzie prowadzone dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także dla celów marketingowych w tym w szczególności celem promocji usług świadczonych przez Usługodawcę, promocji organizowanych imprez, a także umożliwienia Użytkownikom wpisywania się na listy uczestników promowanych przez Usługodawcę wydarzeń kulturalno-towarzyskich. Dane osobowe zebrane w trakcie Korzystania z Portalu będą udostępniane innym podmiotom, w tym innym administratorom danych osobowych, za zgodą Użytkowników, dla celów marketingowych oraz statystycznych, wyłącznie w formie zbiorczej, nie pozwalającej na indywidualną identyfikację.
6. Wyrażenie zgody, o której mowa powyżej jest dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych w określonym wyżej zakresie jest jednak warunkiem założenia Konta.
7. Podczas Korzystania z Portalu, automatycznie zbierane są między innymi następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej droga elektroniczną: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Usługodawca będzie wykorzystywał te informacje wyłącznie w celach technicznych oraz statystycznych.
8. Usługodawca udziela informacji o danych osobowych organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa również w razie naruszenia praw Usługodawcy bądź innych podmiotów.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości za pośrednictwem Portalu, Profili Automatycznych oraz przysługujących Użytkownikom Kont jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej i podanych przez Użytkowników adresów e-mail.
10. Treści reklamowe mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204). Wyrażenie zgody na przesyłanie treści reklamowych przez Użytkownika jest warunkiem założenia Konta.
11. Usługodawca zapewnia Użytkownikom dostęp do aktualnej informacji o udostępnianych przez Usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, a w razie zawarcia umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi, również o podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.
12. Informacje, o których mowa w ust. 10, są dla Użytkownika stale dostępne pod adresem internetowym (URL) http://www.where2B.org/terms.

XIII. PRIVACY POLICY
1. The administrator of Users' personal data is Service Provider.
2. Service Provider, as Administrator of personal data, takes care of security of data provided in accordance with existing principles of law.
3. Service Provider, as Administrator of personal data, guarantees to Users execution of rights resulting from bill from August 29, 1997 about personal data protection (Dz.U. 1997 nr 133, position 883) and bill from July 18, 2002 about providing services in an electronic way (Dz.U. 2002 nr 144, position 1204), in particular the right to acceess own data, the right to request update on own data or removing data, and the right to raise an objection in instances defined by provisions of the bill.
4. Database of personal data stored by the Portal was submitted to the General Inspector of Personal Data Protection, in accordance with the bill from August 19, 1997 about personal data protection (Dz.U. 1997 nr 133, position 883).
5. Personal data proccessing, under the consent from Users, will be done for purposes serving the fullfilling of the agreement about providing services electronically, and also for marketing purposes, including in particular promotion of serives provided by Service Provider, promotion of events, and also to allow Users to sign up on guest lists of cultural and social events promoted by Service Provider. Personal data gathered during the process of Using the Portal will be made accesible for other parties, including other administrators of personal data, under the consent from Users, for makreting and statistical purposes, only in a collective form that makes individual identification impossible.
6. The consent mentioned above is voluntary but it is required for Account creation.
7. In the proccess of using the Portal the following data about User's way of using the service provided electronically is automatically stored: IP address, domain name, type of browser, type of operation system. Service Provider will use this information only for technical and statistical purposes.
8. Service Provider gives information about personal data to government authorities for purposes of proceedings carried out by them. Such personal data can be given to authorized bodies on the basis of existing prinicples of law also in case of violating the rights of Service Provider or other bodies.
9. Service Provider reserves the right to send Users unannounced messages through the Portal, Automatic Profiles and Accounts assigned to Users, and also through electronic mail and e-mail addresses provided by Users.
10. Commercial content can only be sent to Users under their consent, in accordance with the provisions of art. 10 of the bill from July 18, 2002 about providing services in an electronic way (Dz. U. 2002, Nr 144, pos. 1204). Such consent is required for Account creation..
11. Service Provider guarantees Users the access to current information about technical resources possessed by Service Provider preventing unauthorized parties from accessing and modifying personal data submitted electronically, and in the instance of concluding and agreement about giving another body the charge over personal data processing, also the information about such body and the scope and the time of such transfer.
12. Information mentioned in paragraph 10 are made accessible for User under internet address (URL) http://www.where2B.org/terms.